Vedtægter for Gram Gymnastik- & Idrætsforening

§ 1.

Foreningens navn er ”Gram Gymnastik- og Idrætsforening”. Foreningen er stiftet i 1950. Dens

hjemsted er Haderslev Kommune.

§ 2.

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til gymnastik og anden idræt, samt at give alle dens medlemmer mulighed for at dyrke gymnastik og anden idræt på et bredt plan.

Stk. 2. Foreningen ønsker samtidig at bidrage til, at give medlemmerne et sundt og aktivt liv.

§ 3.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uansat antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt men med 1 stemme pr. fremmødte.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg a: Bestyrelsesmedlemmer

b: Suppleanter

c: Revisorer

6. Eventuelt

§ 6.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 7.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år, med 3 i lige år, og 2 i ulige år. Efter valg af bestyrelsesmedlemmer, afholdes valg af 0 – 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden samt fastsætter foreningens kontingent.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 8.

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest den 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen.

Stk. 2. Revisionen består af 2 personer, der er på valg hvert år.

§ 10.

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, gerne på området for gymnastik og anden idræt i lokalområdet.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget som ny vedtægt den 27. marts 2014.Gram Gymnastik- og idrætsforening

GGI blev grundlagt i 1950 under navnet Gram KFUM og K's idrætsafdeling. I 1968 blev navnet ændret til Gram Håndboldklub, og i 1975 startede gymnastikken i foreningen. For en del år siden valgte man at opdele håndbold og gymnastik. Gram HK og Tiset UIF indledte holdfællesskab vedr. håndbold med navnet Gram/Tiset håndboldklub, – dog stadig som en datterforening. I 1998 blev navnet ændret til det nuværende Gram Gymnastik- og Idrætsforening. I 2007 blev GGI ved en ekstraordinær generalforsamling "skilt" fra Gram/Tiset håndboldklub.

Find os her

Skovbrynet 46510 GramTlf. 28779416kontakt@gramgym.dk